اخبار بهمن 96

8 اسفند 96 چاپ

اخبار بهمن 96

اخبار بهمن 96

تشکیل جلسات منظم هم سویی و هم فکری کارفرما، مشاور و پیمانکار با حضور ارکان پروژه
تشکیل جلسات صبحگاهی مدیران در روزهای فرد در پروژه
تشکیل جلسات منظم هفتگی واحد HSE ایمنی
بررسی مبانی قرارداد آینده در خصوص واحدهای مهندسی و واحدهای حراست ایمنی ، طرح و برنامه جهت قرارداد آینده برای طبقات منفی از 9- تا 3-
تشکیل جلسات مهندسی در حضور مدیرعامل مجموعه و مشاورین پروژه
بازدید از کارخانه اسکلت فلزی شرکت آران سیج جهت بررسی و ارزیابی عملکرد
بررسی برنامه زمانبندی جهت قراردادهای آتی پروژه
تشکیل کمیته خرید و برگزاری کمیسیون معاملات جهت خریدهای اسکلت فلزی، پیچ و مهره، گل میخ و ورق های گانوالیزه
اجرای بتون ریزی دیوارها در مقاطع مختلف
بتون ریزی سقف ها در ترازهای مختلف
تشکیل جلسات اضطراری جهت پیشبرد اهداف پروژه
ارتفاع دادن تاور 16 تن پروژه جهت دسترسی بهتر
پیگیری در خصوص کمیسیون نما از شهرداری منطقه
پیگیری اخذ انشعابات برق و گاز
ارائه نقشه های معماری، سازه، مکانیکال و برق جهت تاییدیه آتش نشانی