12 آذر 97 چاپ

اخبار آبان 97

اخبار آبان 97

تشکیل جلسات هماهنگی بابت HSE با حضور نمایندگان کارفرما، اداره مشارکت های شهرداری، اداره کار و پیمانکاران
تشکیل جلسات هماهنگی هفتگی مهندسی با حضور کارفرما، مشاور و پیمانکاران
تشکیل جلسات مهندسی با حضور مشاورین عالی و مشاور ما در پروژه
تشکیل جلسات صبحگاهی و گزارش به مدیرعامل محترم شرکت پزشکی طلوع آتیه غرب، جناب آقای دکتر علیزاده
تشکیل جلسات مهندسی با مشاور آتش نشانی
پیگیری در خصوص الحاقیه افزایش متراژ پروژه
تشکیل جلسه کمیسیون خرید و معاملات جهت خریدهای پروژه
بازدید از کارخانه آران سج واحدهای QC کنترل پروژه، مشاور عالی و مشاور پروژه
تشکیل کمیسیون نما جهت انتخاب پیمانکار نما
تشکیل جلسات متعدد هماهنگی جهت مناقصه سیستم آتش پاد
پیگیری برای انشعاب برق از مشاور طراحی مسیر کابل اصلی پروژه
پیگیری بابت انشعاب فاضلاب پروژه