8 بهمن 97 چاپ

اخبار دی 97

اخبار دی 97
تشکیل جلسات مهندسی منظم هفتگی با حضور مدیرعامل
تشکیل جلسات HSE هفتگی با ارکان پروژه و بررسی مسائل و مشکلات کاری
تشکیل جلسات منظم و مستمر هفتگی با پیمانکاران در خصوص مسائل فنی و اجرایی پروژه
تشکیل جلسات صبحگاهی در حضور مدیرعامل و گزارش ارکان و مدیران پروژه پیمانکاران به مدیریت عامل
دریافت صورت جلسه عدم خلاف پروژه از شهرداری تهران
پیگیری پرونده شهرداری و آتش نشانی بابت واریز مبالغ آتش نشانی و حمل و نقل ریلی
بازدید از کارخانجات ساخت شیشه جهت خریداری شیشه های نمای پروژه
بازدید از کارخانجات ساخت کامپوزیت های آلمینیومی جهت نمای پروژه
شرکت در کمیسیون نما به صورت مجدد در شهرداری با توجه به اینکه اقلام تایید شده قبلی در قالب تحریم های موجود امکان ورود به کارگاه را ندارد
ساخت انبار جهت نگهداری میراگرهای اصطکاکی
تشکیل جلسات مهندسی نما با حضور پیمانکاران نصب نما