16 خرداد 98 چاپ

اخبار اردیبهشت 98

اخبار اردیبهشت 98
تشکیل جلسات مهندسی هفتگی با حضور مشاور، کارفرما و مشاورین عالی در خصوص عملیات اجرایی نصب اسکلت
تکمیل طبقات منفی
تشکیل جلسات مهندسی نما
تشکیل جلسات HSE و پیگیری مسائل HSE در کارگاه
پیگیری خرید انشعاب برق و جلسات متعدد با مشاور نیرو و شرکت برق منطقه ای در خصوص خرید برق
پیگیری تکمیل مناقصات خرید شیشه و عایق بندی داکت های تاسیساتی و مناقصه میراگرای اصطکاکی و مناقصه عایق های ضدحریق طبقات مثبت
عقد قرارداد با شرکت ونوس بابت شیشه نمای مورد نیاز پروژه
عقد قرارداد با شرکت آبتیک پیمانکار عایق ضد حریق طبقات مثبت
عقد قرارداد با شرکت آبتیک بهساز اندیشان در خصوص اجرای نصب میراگرای اصطکاکی
عقد قرارداد با شرکت بتا در خصوص عایق بندی داکت های تاسیساتی
تشکیل جلسات مهندسی بابت اجرای کار طبقات بالا
عقد قرارداد با شرکت فرازآوران آسمان بابت تایید گرفتن هلی پد پروژه
ماموریت پرسنل، کارفرما و مشاور جهت بازدید از کارخانه چاردورآغلو جهت مشاهده آزمایشهای مورد نیاز بر روی نمای پروژه شامل باد، آب، باران، طوفان، اصطکاکی و دینامیکی