18 مرداد 98 چاپ

اخبار تیر 98

اخبار تیر 98
تشکیل جلسات مهندسی هفتگی جهت بررسی مسائل اجرایی پروژه
تشکیل جلسات هفتگی و ماهیانه HSE و بررسی مسائل و مشکلات کارگاه
برگزاری جلسات صبحگاهی در حضور مدیرعامل
تشکیل جلسات کارگاهی با حضور ارکان پروژه، کارفرما، مشاورین، مشاورین عالی و پیمانکاران
شروع و نصب قطعات ساپورت نما
بازدید از کارخانجات آران سج جهت ساخت قطعات اسکلت فلزی هلی پد
نصب دمپرها و میراگراهای اصطکاکی در طبقات یکم تا چهارم
تهیه صورت جلسه تحویل موقت طبقات منفی با شرکت بهسرا
اجرای عملیات پوشش های ضدحریق از طبقه اول تا طبقه سوم و طبقات منفی یک و دو به ترتیب توسط شرکت های آبتیک و بتا
پیگیری در خصوص تهیه قرارداد طبقات مثبت 1 به بالا تا طبقه شانزدهم
اجرای عملیات کفسازی در طبقه مثبت یک
پیش ارزیابی شرکتهای مجری در خصوص نورپردازی نما
پیگیری های مجوزهای عملیاتی از شهرداری و ارگان های مربوطه