14 دی 98 چاپ

اخبار آذر ۹۸

اخبار آذر ۹۸

تشکیل جلسات منظم صبحگاهی جهت ارائه گزارش به مدیرعامل مجموعه
تشکیل جلسات مهندسی با حضور مشاور و عوامل کارفرما جهت بررسی مسائل اجرایی
تشکیل جلسات همسویی و هم فکری کارفرما، مشاور و پیمانکار جهت بررسی مسائل اجرایی کارگاه
نصب دیوارهای ماژورال اتاق عمل و بازدید توسط مدیرعامل محترم از نصب پنج شرکت سازنده
بازدید از نمایشگاه آسپیتکس با هماهنگی مدیرعامل شرکت و ارکان پروژه
تشکیل کمیسون های معاملات برای خرید تجهیزات کارگاهی مانند ورق های گالوانیزه، آهن آلات و میل گرد
ابلاغ قرارداد ساخت بونکر های رادیوتراپی به شرکت سورین ایستا بنا
برگزاری مناقصه خرید کلایمرهای نما و انتخاب پیمانکار جهت ساخت و نصب
اجرای عملیات سفت کاری، و نازک کاری در طبقات منفی
اجرای عملیات پارتیشن بندی ، کف سازی ، الکتریکال و مکانیکال در طبقات همکف الی پنجم و ادامه نصب پانل های نما
بازدید دانشجویان دانشگاه فنی مهندسی تهران و واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسلامی
نصب ستون ها و تیرهای اصلی و فرعی هلی پد
انتخاب پیمانکار برق رسانی به کارگاه