اخبار تیر 95

5 مرداد 95 چاپ

اخبار تیر 95

اخبار تیر 95

• تشکیل جلسات هماهنگی هفتگی مشاور، کارفرما و پیمانکار
• بررسی مشکلات و مسائل اجرائی
• تشکیل کانال آنومالی HSE جهت اطلاع رسانی اعضاء پروژه در خصوص ریسک خطر کوچک و بزرگ
• تشکیل جلسات کنترل پروژه جهت بررسی وضعیت پیشرفت پروژه
• ادامه بتن ریزی به میزان تقریبی 4500 مترمکعب (در تیرماه) زون 6 و 7
• بازدید از کارگاه ساخت اسکلت فلزی شرکت آران سیج در مورخ 95/4/24 توسط مدیرعامل و اعضاء هیئت نظارت
• ساخت اسکلت فلزی به میزان تقریبی 1300 تن جهت آماده سازی رنگ و ارسال به پروژه
• نصب جرثقیل دروازه ای 30 تنی توسط پیمانکار