اخبار مرداد 95

3 شهریور 95 چاپ

اخبار مرداد 95

اخبار مرداد 95

• تشکیل جلسات هماهنگی مشاور،کارفرما و پیمانکار جهت پیشبرد اهداف اجرائی پروژه
• تشکیل جلسات فنی با مشاورین عالی در خصوص اجرای سازه اسکلت فلزی و بررسی نقشه های معماری
• تشکیل جلسات ایمنی هفتگی با حضور نمایندگان اداره مشارکت ها، شهرداری تهران و اداره کار و امور اجتماعی
• نصب اسکلت فلزی پروژه به میزان تقریبی 320 تن در زون های 1Aو بخشی از 1B شامل ستون ها و تیرهای اصلی
• خرید ورق و تحویل به شرکت سازنده اسکلت فلزی
• خرید آرماتور جهت اجرای آرماتوربندی فنداسیون
• بتن ریزی زون 5 به میزان 2200 متر مکعب در تاریخ 1395/5/3
• خرید پیچ و مهره جهت نصب اسکلت فلزی پروژه
• جایگذاری جرثقیل 160 تن در کف پروژه جهت نصب اسکلت فلزی
• نصب تاورکرین 25 تن جهت عملیات اجرائی پروژه