اخبار شهریور 95

6 مهر 95 چاپ

اخبار شهریور 95

اخبار شهریور 95

• بتن ریزی زون نهایی فنداسیون به میزان 2400 متر مکعب
• اجرایی شدن تاورکرین 25 تن در غرب پروژه
• تشکیل جلسات هیئت نظارت و ارائه گزارش عملکردپروژه به ذی نفعان
• انجام کمیسیون معاملات جهت خرید میلگرد و ورق و پروفیل، برای انجام عملیات سازه
• شروع عملیات اجرائی شیفت شب، نصب اسکلت فلزی از تاریخ 10/6/95 برای بالا بردن کارکرد کارگاه
• نصب اسکلت فلزی در زون های 1A و 1B
• اجرای عملیات قالب بندی، آرماتوربندی سقف در تراز سقف 9- در زون 1A
• بارگیری و باراندازی اسکلت ساخته شده در محدوده کارگاه
• بازدید هیئت مهندسین آلمانی از پروژه