اخبار مهر 95

2 آبان 95 چاپ

اخبار مهر 95

اخبار مهر 95

• بررسی نقشه های معماری پروژه توسط دفتر امور مهندسی
• تشکیل جلسات HSE هفتگی با پیمانکار
• بتن ریزی سقف های اول و دوم زون 1A
• بتن ریزی سقف های 8- و 7- در زون 1A
• اجرای اسکلت فلزی زون 2، هسته مرکزی
• اجرای همزمان اسکلت فلزی زون های 1A و 1B در استیج 1 و 2
• نصب ستون های استیج 3 زون 1A تا سطح صفر صفر خیابان شهید فرحزادی
• بازرسی جوش قطعات به صورت مستمر و روزانه توسط شرکت تکین کو
• قالب بندی سقف 8- زون 1B
• ورود جرثقیل 100 تن به داخل گود به منطور تقویت سیستم نصب اسکلت فلزی زون 2
• گروت ریزی زیر بیس پلیت های ستون ها
• بازدید از شرکت آران سیج توسط مدیر اجرائی و سر ناظر و ناظر مقیم جهت ارزیابی کارهای انجام شده
• ورود اسکلت فلزی به صورت مستمر و شبانه به کارگاه
• اجرای شیفت شب اسکلت فلزی