اخبار آبان 95

5 آذر 95 چاپ

اخبار آبان 95

اخبار آبان 95

• نصب ستون های استیج 2، زون 2
• نصب ستون های استیج 3 زون 1A و 1B
• تیر ریزی اصلی و فرعی زون های 1A، 1Bو2
• نصب اسکلت انجام شده در آبان ماه به میزان 1500تن
• نصب عایق GCL و ژئوممبران(LDEP) در دیوارهای ضلع شرق و شمال
• بتن ریزی سقف های(8- و 7- در زون 1B) و (5- و 6- در زون 1A)
• حمل و نصب و جوشکاری ورق های برشی در زون 2
• انجام بتن ریزی خودمتراکم (SCC) در داخل ستون های زون 2، مرحله اول