اخبار تیر 96

31 تیر 96 چاپ

اخبار تیر 96

اخبار تیر 96

• جلسه با شرکت های معتبر عایق های ضد حرق جهت پوشش اسکل فلزی
• اجرای دو فقره عایق ضد حریق در طبقه منفی یک توسط شرکت آبنوس و رخ
• بازدید هیئت نظارت از عملیات اجرایی طبقات 1- الی 9-
• تشکیل جلسات همانگی هفتگی با عوامل کارفرما، مشاور و پیمانکار
• بررسی نقطه نظرات اجرایی و فنی کارگاهی