اخبار شهریور 96

4 مهر 96 چاپ

اخبار شهریور 96

اخبار شهریور 96

- اجرای مراسم روز پزشک در محل پروژه
- تشکیل جلسات هم سویی و هم فکری کارفرما، مشاور و پیمانکار هر سه شنبه
- تشکیل جلسات با حضور کارفرما، مشاور و پیمانکار و مشاوره و بررسی مسائل ایمنی و حفاظتی پیمانکار و کاریاب
- تشکیل جلسات بررسی روش اجرای فاز 2 ارسال شده از طرف پیمانکار توسط کارگروه، کارفرما و مشاور
- تشکیل کارگاه آموزشی ایمنی برای پرسنل، کارفرما و مشاور
- شروع به نصب ورق های سقف اول و سقف دوم از قسمت الحاقی در قسمت زون مرکزی
- بررسی نقشه های معماری سایت و محوطه پیرامونی پروژه