اخبار آبان 96

9 آذر 96 چاپ

اخبار آبان 96

اخبار آبان 96

تشکیل جلسات هم سویی و هم فکری کارفرما، مشاور و پیمانکار روزهای سه شنبه با حضور ارکان پروژه
تشکیل جلسات ایمنی ماهیانه و هفتگی در خصوص موارد ایمنی پروژه
تشکیل جلسات صبحگاهی مدیران در روزهای فرد در حضور مدیرعامل بیمارستان آتیه جناب آقای دکتر علیزاده
جلسه با سازنده های نما در پروژه های مختلف و بازدید از پروژه های انجام شده جهت شناخت مسائل و مشکلات اجرای کار
جلسه با مهندسین مشاور گروه 4 ( جلسات مهندسی و کارگاهی در خصوص ارتقا کیفیت بهره برداری از فضاهای موجود طراحی شده )
جلسه با شهردار منطقه و ناحیه در خصوص جانمایی پست های برق و گاز
بازدید از دو پروژه جهت تعویض سیستم کابل کشی برق و تبدیل به سیستم نوین باسداکت
جلسه در خصوص اجرا و نوع تسویه خانه و فاضلاب بیمارستانی
تخریب تجهیز کارگاه قدیم جهت ورود اسکلت فلزی به داخل ضلع جنوب جهت اجرایی کردن تاور 16 تن نصب شده
ایجاد جلسات معماری و بررسی نقشه های اجرایی پروژه توسط واحد بیم