اخبار اسفند 96

28 اسفند 96 چاپ

اخبار اسفند 96

اخبار اسفند 96

تشکیل جلسات منظم هفتگی هم سویی و هم فکری کارفرما، مشاور و پیمانکار در خصوص مسائل فنی و اجرایی پروژه
تشکیل جلسات منظم هفتگی واحد HSE با پیمانکاران
بازدید از کارخانه آران سیج توسط مشاور عالی اسکلت فلزی و جوش و دفتر فنی
جلسات متعدد فنی با حضور مشاور گروه 4 و دفتر فنی پروژه در خصوص شناسایی پیمانکاران نما
تهیه اسناد الکتریکال و مکانیکال و ابنیه جهت طبقات 9- تا 3-
تهیه اسناد مناقصه عایق های ضد حریق (آتش پاد) جهت پوشش اسکلت فلزی از طبقات 9- تا 3-
تشکیل جلسات صبحگاهی هماهنگی مدیرعامل و مجری طرح
تهیه اسناد و مدارک قرارداد خرید میراگرای اصطحکاکی
بررسی اسناد مناقصه مربوط به عملیات الکتریکال و مکانیکال و ابنیه و برنده شدن شرکت بهسرا به عنوان پیمانکار این مجموعه از طبقات 9- تا 3-
امضای قرارداد عملیات الکتریکال و مکانیکال ابنیه شرکت بهسرا در تاریخ 27/12/96
بازکردن پاکت های مناقصه مربوط به عایق های ضدحریق در تاریخ 27/12/96 و بررسی جهت اعلام برنده
پیگیری خرید انشعاب برق 5/6مگاوات
نصب یک نمونه از قطعات نما در تاریخ 25/12/97
جشن پایان سال با حضور کلیه شبکه همکار پروژه (مشاورین – پیمانکاران – تهیه کننده های کالاها – هیئت نظارت – پیمانکار و کارفرما )