اخبار فروردین 97

5 ارديبهشت 97 چاپ

اخبار فروردین 97

اخبار فروردین 97

تشکیل جلسات منظم هفتگی هم سویی و هم فکری کارفرما، مشاور و پیمانکار با پیمانکاران شرکت های به سرا پیمانکار الکتریکال و مکانیکال و شرکت پیمان سازه، پیمانکار نصب اسکلت.
تشکیل جلسات هفتگی HSE با حضور پیمانکاران در سایت در خصوص مسائل ایمنی
تشکیل جلسات مهندسی هفتگی با حضور مشاور و کارفرما و پیمانکار
باز کردن پاکت مناقصه سیستم آتش باد جهت پوشش های ضد حریق در طبقات منفی پروژه
تحویل محدوده تجهیز کارگاه پیمانکار شرکت به سرا جهت استقرار نیروهای صف و ستاد
پیگیری خرید انشعاب برق از اداره برق استان تهران
تشکیل کمسیون نما در شهرداری و بررسی نمای پروژه
پیگیری و تهیه پیش نویس قرارداد خرید دمپرهای اصطحکاکی جهت پروژه
بررسی  HSE Plan , QC Plan و روش اجرا و برنامه زمان بندی شرکت به سرا پیمانکار عملیات
تشکیل جلسات صبحگاهی در حضور مدیرعامل و مجری طرح در روزهای فرد
بازدید مجری محترم طرح و مدیرعامل از پروژه