اخبار مرداد 97

9 شهریور 97 چاپ

اخبار مرداد 97

اخبار مرداد 97

اجرای جلسه هماهنگی همسویی هم فکری کارفرما پیمانکار روزهای سه شنبه
اجرای جلسات هماهنگی HSE با پیمانکار روزهای دوشنبه
پیگیری جلسات هماهنگی برنامه ریزی و کنترل پروژه
تشکیل جلسات مهندسی هفتگی با حضور مدیرعامل و مهندسین مشاور گروه 4
تشکیل جلسات برنامه زمان بندی پروژه با حضور دفتر طرح و برنامه و پیمانکاران و بررسی عملکرد پیمانکاران
بررسی نقشه ها و جلسات کارگروه با واحدهای داخلی بیمارستان جهت انجام کارهای اجرایی بیمارستان و راه اندازی حداقل های مورد نیاز
بازدید از کارخانه آران سج، پیمانکار نصب اسکلت فلزی
بازدید از کارخانجات ساخت تابلوهای برق جهت خرید تابلوهای برق مورد نیاز پروژه قبل از انجام مناقصه
تشکیل کمیسیون خرید جهت خریدهای مورد نیاز پروژه
جلسه با اداره مشارکت شهرداری در خصوص جداول سطح و سطوح پروژه
پیگیری و رفع عدم خلاف و پروانه جدید از شهرداری و سازمان مشارکت مردمی
پیگیری خرید برق مورد نیاز پروژه به میزان 2/6 مگاوات
پیگیری انشعابات فاضلابی پروژه
اجرای سیستم الکتریکال، مکانیکال در طبقات منفی
اجرای عایق ضد حریق در طبقات منفی
اجرای دیوارکشی و نصب والپست در طبقات منفی
اجرای اسکلت فلزی و سقف ها استیج دوازدهم (طبقات 17 و 18)