اخبار شهریور 97

6 مهر 97 چاپ

اخبار شهریور 97

اخبار شهریور 97

تشکیل جلسات هفتگی با حضور مشاورین  و پیمانکاران و کارفرما در خصوص مسائل اجرایی پروژه و بررسی برنامه زمان بندی
تشکیل جلسات هفتگی ایمنی با حضور مشاورین و پیمانکاران حاضر در سایت
تشکیل جلسات هفتگی مهندسی با مشاور در حضور مشاور و مجری طرح و مدیرعامل هر هفته به صورت منظم
تشکیل جلسات هفتگی کارگروه، جهت راه اندازی پروژه و بررسی عوامل بیمارستان و واحدهای فنی مهندسی کارگاه
بازدید از شرکت شیشه ونوس جهت کسب اطلاعات در جهت مناقصه نما
بازدید از آزمایشگاه و کنترل کیفیت کارخانه شیشه ونوس
بازدید از دو شرکت و جلسه با شرکتهای متعدد جهت ساخت و خریداری پروفیل های نما
بررسی نصب اسکلت فلزی و بازدید هفتگی کارخانه سازنده شرکت آران سج
تشکیل جلسات منظم صبحگاهی با حضور مدیرعامل، مدیران پروژه و عوامل مهندسی کارگاه
تشکیل جلسات کارگروه تاسیساتی در محل پروژه و مدل کردن نقشه ها قبل از شروع عملیات اجرایی
استخدام مشاور ترافیکی جهت انتخاب راهکارهای مناسب جهت ترافیک پروژه
استخدام مشاور آتش نشانی جهت تایید گرفتن نقشه های آتش نشانی از سازمان آتش نشانی
اجرای عملیات نصب اسکلت در طبقات 19 تا 21 در زونهای مختلف و اجرای بتن ریزی سقف ها تا طبقه 13 و اجرای سفت کاری و نازک کاری تاسیسات مکانیکال و الکتریکال در طبقات منفی و اجرای سیستم آتش پاد در طبقه منفی یک
بازدید مدیرعامل و هیئت نظارت 19 شهریور 97
بازدید دو گروه از سهامداران از پروژه از طبقات منفی و مثبت جهت اطلاع از پیشرفت و روند اجرایی پروژه
تشکیل جلسات کمیسیون خرید مصالح موردنیاز پروژه که در تعهد کارفرماست
پیگیری امور اجرایی از ارگانهای شهرداری، آتش نشانی، اداره برق و سازمان آب