اخبار بهمن 97

11 اسفند 97 چاپ

اخبار بهمن 97

اخبار بهمن 97
برگزاری جلسات هفتگی مهندسی در خصوص مسائل اجرایی و نقشه های فنی پروژه
پیگیری از شهرداری بابت دریافت مجوز افزایش تراکم و عدم خلاف
بررسی مطلوب ترین گزینه جهت برق رسانی به پروژه توسط مهندسین مشاور نیرو
بازدید ار شرکت های سازنده شیشه جهت خریداری شیشه برای اجرای نما
تشکیل جلسات تخصصی در خصوص بررسی مواد، متریال و مهندسی نما
برگزاری چند جلسه با مشاورین دارای صلاحیت برای اجرا و اخذ مجوز ( هلی پد پروژه)
انجام بتن ریزی سقف های پروژه با بیشترین رکورد و راندمان در ماه های گذشته
برگزاری جلسات ایمنی با ارکان پروژه
پیگیری خرید انشعاب فاضلاب و اخذ مجوز حفاری از شهرداری منطقه
بررسی نقشه ها توسط مشاور آتش نشانی و اخد مصوبه نقشه های پروژه
بررسی اسناد و مدارک مناقصه های آتی پروژه شامل غایق های ضدحریق و اجرای تجهیزات الکتریکال و مکانیکال و نازک کاری
اخذ مجوز از سرکلانتری پلیس راهور جهت اجرای عملیات در شبانه روز