اخبار اسفند 97

7 فروردين 98 چاپ

اخبار اسفند 97

اخبار اسفند 97
برگزاری جلسات هفتگی مهندسی در خصوص مسائل اجرایی و نقشه های فنی پروژه
تشکیل جلسات هماهنگی کارفرما، مشاور و پیمانکاران در خصوص مسائل ایمنی پروژه
تشکیل جلسات هفتگی HSE با پیمانکاران در خصوص مسائل ایمنی پروژه
دریافت صورت جلسه عدم خلاف معماری از شهرداری منطقه 2
برنده شدن پروژه و دریافت نشان تعالی 2 ایمنی در کنگره ایمنی برج میلاد
تهیه اسناد مناقصه نما در خصوص اجرای نما و برنده شدن شرکت های نماکاران هزاره سوم به عنوان پیمانکار ساخت نما و شرکت پایاسازه پاسارگاد به عنوان پیمانکار نصب
پیگیری در خصوص انتخاب مشاور هلی پد
تهیه متریال های مورد نیاز پروژه
برگزاری مراسم جشن پایان سال در آخرین روز کاری پروژه در سال 1397