اخبار فروردین 98

7 ارديبهشت 98 چاپ

اخبار فروردین 98

اخبار فروردین 98
برگزاری جلسات هفتگی مهندسی در خصوص مسائل اجرایی و نقشه های فنی پروژه
تشکیل جلسات هماهنگی کارفرما، مشاور و پیمانکاران در خصوص مسائل ایمنی پروژه
تشکیل جلسات هفتگی HSE با پیمانکاران در خصوص مسائل ایمنی پروژه
پیگیری شروع عملیات اجرایی در سایت از ابتدای سال از پیمانکاران مختلف
پیگیری خرید برق مورد نیاز پروژه از اداره برق منطقه
پیگیری آتش نشانی (تایید نقشه های اجرایی) از سازمان آتش نشانی مرکز
تهیه و فروش اسناد مناقصه خرید شیشه جهت پروژه
تهیه و فروش اسناد مناقصه آتش پاد