اخبار شهریور 98

26 مهر 98 چاپ

اخبار شهریور 98

اخبار شهریور 98

تشکیل جلسات مهندسی هفتگی با حضور ارکان پروژه، کارفرما، مشاورین، مشاورین عالی و پیمانکاران جهت طرح و بررسی مشکلات اجرایی پروژه
تشکیل جلسات هفتگی و ماهیانه HSE در خصوص بررسی مسائل ایمنی در کارگاه و رعایت مصوبات جلسات ایمنی
تشکیل جلسات مهندسی در دفتر مشاور و دفتر جلسات کارفرما جهت تسریع در مسائل مهندسی پروژه
پیگیری خرید انشعاب برق جهت پروژه
بازدید مدیرعامل محترم پروژه به همراه سرگروه های بیمارستان از طبقات منفی و طبقات مثبت پروژه
بازدید پرسنل پروژه از طبقات مثبت و همکف و ارائه گزارش به ایشان
پیگیری در انتخاب سنگ های کف و بررسی نمونه ها
بازدید پرسنل کارفرما مشاور پیمانکار از کارخانه های نماکاران هزار سوم (پیمانکار ساخت نما) واقع در ارومیه
بازدید پرسنل کارفرما مشاور پیمانکار از شرکت ونوس شیشه پیمانکار نمای پروژه
تشکیل جلسات صبحگاهی و ارائه گزارش به مدیرعامل محترم
ابلاغ قرارداد آتش پاد به پیمانکاران برنده شده در مناقصه (شرکت آبتک پوشش آریا و بتا)
پیگیری در خصوص قرارداد ساخت تصویه فاضلاب پروژه
پیگیری در خصوص حمل قطعات کامپوزیت نما و نصب در نما