اخبار مرداد 98

6 شهریور 98 چاپ

اخبار مرداد 98

اخبار مرداد 98

تشکیل جلسات مهندسی هفتگی با حضور ارکان پروژه، کارفرما، مشاورین، مشاورین عالی و پیمانکاران
تشکیل جلسات هفتگی و ماهیانه HSE و بررسی مسائل کارگاه
برگزاری جلسات  هماهنگی هفتگی و بررسی مسائل پروژه
بازدید گروه های مختلف بیمارستان از پروژه و توضیحات و اخبار برای آنها
اجرای پروفیل های نما از ضلع غرب و آماده سازی ساپورت های نما از ضلع جنوب
انجام مناقصه آتش پاد از طبقه مثبت 9 تا 26
انجام مناقصه طبقات دوم تا شانزدهم و شروع عملیات پارتیشن بندی و کف سازی در طبقات اول و دوم و تهیه شاپ تاسیسات مکانیکال و تکنیکال برای طبقات اول و دوم
بررسی اولیه جهت مناقصه های سیستم پیش تصویه فاضلاب
بررسی و تهیه اسناد مناقصه بونکرهای رادیوتراپی جهت مناقصه
تشکیل جلسات صبحگاهی در حضور مدیرعامل پروژه
پیگیری جهت خرید انشعابات برق و گاز
جلسات مهندسی با حضور مشاور و ارکان مهندسی در خصوص طراحی طبقه همکف
تشکیل کمیسیون تحویل موقت جهت شرکت بهسرا