اخبار بهمن 98

30 بهمن 98 چاپ

اخبار بهمن 98

اخبار بهمن 98

تشکیل جلسات مهندسی با مشاور و کارفرما و بررسی مسائل اجرایی و مهندسی پروژه
تشکیل جلسات صبحگاهی با مدیرعامل محترم و ارائه کارهای انجام شده در پروژه
تشکیل جلسات مهندسی در خصوص طراحی های پروژه و مسائل مهندسی پروژه
تشکیل جلسات HSE هفتگی و پیگیری مصوبات صورت جلسات قبلی
پیگیری ورود قطعات نما به داخل پروژه
ارائه واحد BIM در سازمان نظام مهندسی
بتن ریزی استخر طبقه 26
نصب دمپرهای اصطکاکی و میراگرا
اجرای آتش پاد در طبقات
اجرای لوله کشی های آّب و برق و کانال کشی و پارتیشن بندی در طبقات 1 الی 3
نصب نما در اضلاع غرب، جنوب و شرق