اخبار اسفند 98

29 اسفند 98 چاپ

اخبار اسفند 98

اخبار اسفند 98

تشکیل جلسات مهندسی با مشاور و کارفرما و بررسی مسائل اجرایی و مهندسی پروژه
تشکیل جلسات صبحگاهی با مدیرعامل محترم و ارائه کارهای انجام شده در پروژه
تشکیل جلسات مهندسی در خصوص طراحی های پروژه و مسائل مهندسی پروژه
تشکیل جلسات HSE هفتگی و پیگیری مصوبات صورت جلسات قبلی
اجرای لوله کشی های آّب و برق و کانال کشی و پارتیشن بندی در طبقات 1 الی 3
نصب نما در اضلاع غرب، جنوب و شرق