اخبار خرداد 99

25 تیر 99 چاپ

اخبار خرداد 99

اخبار خرداد 99

تشکیل جلسات مهندسی هفتگی جهت بررسی کمبودها و کسری ها و پاسخ به پیمانکار عملیات اجرایی کارگاه
جلسات هفتگی کنترل پروژه
بررسی پیشرفت عملیات فیزیکی در جلسات هفتگی کارفرما و پیمانکار با حضور ارکان پروژه
تشکیل جلسات HSE  منظم هفتگی و بررسی مسائل ایمنی کارگاهی
 خرید تجهیزات جهت مبارزه با Covid-19  و تحویل به پرسنل
پیگیری خرید انشعاب برق از شرکت برق منطقه ای
بازدید از شرکت ساری پویا بابت QC (کنترل کیفیت) چیلرهای خریداری شده
بازدید از شرکت پاکمن بابت تجهیزات خریداری شده از آن شرکت
بازدید از شرکت نماکاران هزاره سوم توسط ارکان پروژه جهت رویت روند ساخت پانل های نما
ادامه نصب تجهیزات نما در جبهه های مختلف ساختمان
بازدید مدیرعامل و ارکان پروژه در تاریخ 11/3 از پروژه
پیگیری های مشاور آتش نشانی بابت تایید نقشه ها
ادامه عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکال و الکتریکال در طبقات اول تا چهارم
بتن ریزی دیوارهای بنکرهای رادیوتراپی در دو نوبت