اخبار مرداد 99

24 مهر 99 چاپ

اخبار مرداد 99

اخبار مرداد 99

-    تشکیل جلسه های مهندسی بصورت مجازی جهت بررسی نقشه ها
-    پیگیری برق رسانی به پروژه از طریق پیمانکار برق رسانی و درخواست جهت تهیه نقشه های قطعی برق رسانی به پروژه
-    پیگیری کارشناس رسمی دادگستری بابت زمین ضلع جنوبی پروژه
-    تشکیل جلسات هماهنگی هفتگی HSE با مدیران کارفرما و پیمانکاران حاضر در سایت جهت بررسی مصوبات ایمنی کارگاهی و ابلاغ مصوبات جدید
-    تهیه گزارشهای مربوط به موارد مبارزه با کووید 19  در سطح کارگاه و ارائه به وزارت بهداشت و درمان بصورت هفتگی
-    تشکیل جلسات کارگاهی جهت خریدهای آسانسور ، هواسازها و تجهیزات موتورخانه پروژه
-    پیگیری از شهرداری و فضای سبز شهرداری بابت ابلاغیه ها و انجام موارد آنها
-    اخذ مجوز نصب فاضلاب به فاضلاب شهری در قسمت تجهیز کارگاه
-    نصب نما در پروژه تا طبقه 10 و 11 در قسمت های مختلف
-    خرید شیشه جهت پروژه و ارسال به شرکت نماکاران جهت تهیه پانل ها و ارسال به کارگاه
-    تهیه و تایید نقشه های کارگاهی توسط مشاور آتش نشانی
-    بازدید آقای دکتر کاظمیان از روند اجرایی پروژه از طبقات مثبت
-    بررسی نقشه های پروژه مطابق آیین نامه های وزارت بهداشت و درمان