اخبار مهر 99

20 آبان 99 چاپ

اخبار مهر 99

اخبار مهر 99

- پيشرفت 95% ساخت چهار دستگاه چيلرهاي موتورخانه توسط شركت ساري پويا
- انعقاد قرارداد با شركت مهر فخر جهت تهيه و تامين 57 دستگاه آسانسور با برند اوتبيس چين.
- تهيه و تنظيم قرارداد عمليات ديواركشي مطبها از طبقات 17 ، 18 و 19.
- اخذ تاييديه نماي پيراموني بام طبقه 25 با ارتفاع حدودا 6 متر جهت پوشش تاسيسات و تجهيزات ساختماني از شهرداري تهران.
- انتخاب پروژه به عنوان پروژه ايمن سال شهر و دريافت لوح تقدير و بازديد كميته ايمني نظام مهندسي از پروژه.
- برگزاري مناقصه خريد ورق هاي ساخت سازه پيراموني بام طبقه 25 به تناژ 250 تن و ابلاغ دستور كار اجرا جهت ساخت به شركت آران سيج در بازه زماني 60 روز.
- انعقاد قرار داد منابع و مخازن و ديرتورهاي موتورخانه با شركت پاك من.
- تهيه پيش نويسي قرارداد اجراي شبكه برق فشار قوي بيمارستان با مكانيزم باس داكت با شركت لنايزد از طبقه -2 تا +25 .              
- اسكلت طبقه +26 در حال اجرا و نصب مي باشد.
- انجام عمليات مربوط به ابنيه و تاسيسات در طبقات +1 الي +2 در جريان مي باشد و به پيشرفت كلي 77 درصد رسيده است.
- انجام عمليات مربوط به ابنيه و تاسيسات در طبقات +3  الي +5 در جريان مي باشد و به پيشرفت كلي 50 درصد رسيده است.
- ابلاغ قرارداد مربوط به اجراي ابنيه و تاسيسات طبقات ششم.
- انجام عمليات مربوط به ابنيه زون مركزي از طبقات +7 تا +16 در حال اجرا مي باشد.
- عمليات نصب نماي پروژه همكف تا طبقه +26 در حال اجرا و تا طبقه 15 اجرا شده است و به پيشرفت كلي 54 درصد رسيده است.
- عمليات مربوط به آتش پاد در طبقات همكف  الي +26  اجرا و تمام شده است.
- عمليات مربوط به آتش پاد در طبقه -1 و -2  در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت كلي 86 درصد رسيده است .