اخبار آبان 99

12 آذر 99 چاپ

اخبار آبان 99

اخبار آبان 99

-انجام عمليات مربوط به ابنيه و تاسيسات در طبقات +1 الي +5 در جريان مي باشد .
-پيشرفت كل در طبقات +1 و +2 حدود 77 درصد مي باشد .
-پيشرفت كل در طبقات +3 الي 5+  حدود 53 درصد مي باشد .
-عمليات نصب نما در حال اجرا مي باشد و تا طبقه ي 16 اجرا شده است.
 پيشرفت كل نما پروژه در حدود 58 درصد مي باشد .
-پيشرفت كل نصب نماي يونيتايزحدود 53 درصد مي باشد.
-پيشرفت كل نصب نماي استيك در حدود 54 درصد مي باشد.
-عمليات مربوط به آتش پاد در طبقات -1 و -2 در حال اجرا مي باشد و پيشرفت كلي 90 درصد مي  باشد.
- ابلاغ قرارداد مربوط به اجراي آسانسور ، مستقر شدن در كارگاه و خريد آهن آلات مورد نياز براي اجرا
- ابلاغ قرارداد مربوط به اجراي والكريت طبقات +16،+17،+18 ، مستقر شدن در كارگاه براي اجرا