اخبار آذر 99

7 دی 99 چاپ

اخبار آذر 99

اخبار آذر 99

- انجام عمليات مربوط به ابنيه و تاسيسات در طبقات +1 الي +6 در جريان مي باشد .
- پيشرفت كل در طبقات +1 و +2 حدود 90 درصد مي باشد كه در بخش ابنيه حدود 91 درصد ، در بخش برق حدود 70 درصد و در بخش مكانيك حدود 98 درصد مي باشد .
- پيشرفت كل در طبقات +3 الي 5+  حدود 66 درصد مي باشد كه در بخش ابنيه حدود 75 درصد ، در بخش برق حدود 38 درصد و در بخش مكانيك حدود 65 درصد مي باشد.
- انجام عمليات مربوط به ابنيه زون مركزي از طبقات +7 تا +16 در حال اجرا مي باشد و عمليات مربوط به ديوار كشي طبقات +16 الي +19 در حال اجرا مي باشد .
- عمليات نصب نما در حال اجرا مي باشد و تا طبقه ي 18 اجرا شده است و  پيشرفت كل نما پروژه در حدود 67 درصد كه نماي يونيتايزحدود 74 درصد و نصب نماي استيك در حدود 60 درصد مي باشد.
-عمليات مربوط به آتش پاد در طبقات -1 و -2 در حال اجرا مي باشد و پيشرفت كلي 92 درصد مي  باشد.
-  اجراي آهنكشي 57 دستگاه آسانسور و اجراي زير سازي پله برقي و خريد آهن الات مورد نياز براي اجراي اسانسور
- تامين و ساخت چيلرهاي ساختمان ، تامين و ساخت فن كولرهاي ساختماني طبقات +1 الي +6  و تامين تجهيزات نورپردازي نما
- اجراي سقف رمپ هاي ورودي و خروجي بيمارستان ، اجراي پايه كلايمر ، اجراي راه پله هاي كل طبقات ، اجراي رايزهاي تاسيساتي كل ساختمان  و اجراي سيستم باسداك جهت برق رساني .