اخبار دی 99

6 بهمن 99 چاپ

اخبار دی 99

اخبار دی 99

- انجام عمليات مربوط به ابنيه و تاسيسات در طبقات +1 الي +6
- اجراي عايق رطوبتي طبقات 1+ الي 3+ و اجراي پشك سنگ طبقات +1 الي +4
- اجراي سيمان كاري ديوار راه پله طبقات +1 الي +6 و اجراي ديوار كناف طبقات +1 الي +5
- اجراي سنگ باگرد ، ديوار راه پله طبقات -6 الي همكف و همكف الي +7
- اجراي ساپورت و لوله كشي سيستم لوله هاي 5 لايه طبقات +2 الي +5
- اجراي سيم كسي سيستم روشنايي و پريز برق طبقات +2 و+3
- اجراي ساپورت و لوله كشي سيستم آبرساني لوله گالوانيزه طبقات +2 الي +5
- اجراي قوطي كليد و پريز طبقات +3 الي +5 و  اجراي والپست طبقات +7 الي +17
- اجراي ديوار بنايي طبقات +7 الي +10 و اجراي ديوار بنايي راه پله -2 الي -7
- عمليات نصب نما در حال اجرا مي باشد و تا طبقه ي 19 اجرا شده است.
-عمليات مربوط به آتش پاد در طبقات -1 و -2 در حال اجرا مي باشد.