اخبار اسفند 99

3 ارديبهشت 00 چاپ

اخبار اسفند 99

اخبار اسفند 99

- انجام عمليات مربوط به ابنيه و تاسيسات در طبقات +1 الي +6
- اجراي ديوار بنايي طبقات +3 الي +6 و طبقات +17 الي 23 .
- اجراي گچ برگ ديوار كناف طبقه + 5 و +6 و اجراي پشم سنگ طبقات +1 الي +4
- اجراي سيم كشي ( سيستم روشنايي و سيستم پريز برق ) طبقات +1 الي +4.
- اجراي كانال هاي هواي تازه رفت و برگشت طبقه +2 ، +4 و +5 و سرب كوبي طبقات +4 .
- اجراي ساپورت ، لوله و قوطي كليد و پريز طبقات +5 و +6 و اجراي ساپورت و لوله كشي سيستم آبرساني ( لوله گالوانيزه) طبقه +5 .
- نصب پليت و ساب فريم طبقه +8 و اجراي لوله فاضلاب طبقه +6.
-اجراي لوله كشي برق و سيم كشي راه پله طبقات +3 الي +5 و و طبقات همكف الي +2.
- پيشرفت كل در طبقات +1 و +2 حدود 86 درصد مي باشد كه در بخش ابنيه حدود 84 درصد ، در بخش برق حدود 78 درصد و در بخش مكانيك حدود 93 درصد مي باشد.
- پيشرفت كل در طبقات +3 الي 5+  حدود 73 درصد مي باشد كه در بخش ابنيه حدود 81 درصد ، در بخش برق حدود 55 درصد و در بخش مكانيك حدود 80 درصد مي باشد.
- عمليات نصب نما در حال اجرا مي باشد و تا طبقه ي 22 اجرا شده است و  پيشرفت كل نما پروژه در حدود 68 درصد كه نماي يونيتايزحدود 68 درصد و نصب نماي استيك در حدود 60 درصد مي باشد.
- عمليات سفت كاري مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه  و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت  كلي حدود 22 درصد رسيده است .
-عمليات نازك كاري مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت كلي حدود 13 در صد رسيده است .