اخبار فروردین 1400

16 ارديبهشت 00 چاپ

اخبار فروردین 1400

اخبار فروردین 1400

-اجراي عايق الاستمري سيستم آبرساني طبقه +4 و اجراي فن كوئل طبقات +3 و +4.
-اجري ساپورت ، لوله و قوطي كليد پريز طبقات +4 و +5 و اجراي كناف طبقات +5 و +6
- اجراي لوله سيستم گاز طبي و اجراي ساپورت و لوله كشي سيستم آتشنشاني طبقه +4.
-اجراي جعبه كنترل سيستم گاز طبي طبقه +1 و اجراي سيم كشي طبقات +1 و +3.
-اجراي ديوار بنايي طبقات -2 ، همكف ، +1 ، +6 ، +8 و +22 الي +25.
-اجراي سنگ راه پله طبقه -4 و اجراي پشم سنگ طبقات +3 ، +4 و +.5
-اجراي لوله و قوطي كليد و پريز و اجراي لوله هاي فاضلاب طبقه +6.
-اجراي ساپورت ها و سيني كابل طبقه +5 و اجراي لوله و ساپورت سيستم اسپرينكلر طبقات +5 و +6.
-اجراي لوله كشي سيستم لوله هاي 5 لايه و اجراي عايق الاستمري سيستم سيستم لوله هاي 5 لايه طبقات +4 و +6.
-اجراي ساپورت ها و سيني كابل و ساخت كانال هاي هواي تازه و رفت و حمل به كارگاه و نصب طبقه +5.
- پيشرفت كل در طبقات +1 و +2 حدود 91 درصد مي باشد كه در بخش ابنيه حدود 92 درصد ، در بخش برق حدود 86 درصد و در بخش مكانيك حدود 93 درصد مي باشد.
- پيشرفت كل در طبقات +3 الي 5+  حدود 77 درصد مي باشد كه در بخش ابنيه حدود 83 درصد ، در بخش برق حدود 59 درصد و در بخش مكانيك حدود 80 درصد مي باشد.
- عمليات نصب نما در حال اجرا مي باشد و تا طبقه ي 22 اجرا شده است و  پيشرفت كل نما پروژه در حدود 68 درصد كه نماي يونيتايزحدود 68 درصد و نصب نماي استيك در حدود 60 درصد مي باشد.
- عمليات سفت كاري مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه  و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت  كلي حدود 22 درصد رسيده است .
-عمليات نازك كاري مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت كلي حدود 13 در صد رسيده است .