اخبار دی ماه 93

22 دی 93 چاپ

اخبار دی ماه 93

اخبار دی ماه 93
- نصب ایکلاینومترهای ضلع جنوب
- اخذ مجوز جهت ادامه گودبرداری
- شروع خاک برداری (مرحله دوم)در ضلع جنوب
- ادامه عملیات حفاری، نیلینگ، شاتکریت، تزریق، انکراژ در ضلع های غرب و جنوب پروژه
- اجرای چاههای زهکش و گالری ارتباطی در ضلع غرب و شمال پروژه
- تشکیل جلسات کارشناسی سازه با آقای مهندس حقیقی جهت بررسی نقشه های سازه
- تشکیل جلسات هفتگی پروژه در خصوص بررسی عملکرد پیمانکاربسپار پی
- تشکیل جلسات ایمنی و بهداشت در پروژه
- اخذ پروانه شهرداری به صورت پیش نویس در تاریخ30/10/93