اخبار آذر 1400

7 دی 00 چاپ

اخبار آذر 1400

اخبار آذر 1400

-طبقه +1 :
     - اجرای سراميك

-طبقه +4 :
     - اجرای ساپورت ، لوله و قوطی کلید و پریز
     - اجرای ديوار كناف

-طبقه +8 به بالا  :
     - اجرای والکریت آسانسور
     - اجرای پشم سنگ دیوار کناف پیرامونی+14
     - اجرای زیر سازی دیوار کناف پیرامونی+15
     - اجرای مش و چسب والکریت  اتاق برق شرقی+18
     - اجرای دیوار والکریت اتاق برق  شرقی+18
      - اجرای سیمان سفید اتاق برق شرقی+18
         
- اجراي تاسيسات مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت  كلي حدود 27 درصد رسيده است .
- اجراي تاسيسات مكانيكي مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان به پيشرفت كلي 30 درصد رسيده است .
- اجراي تاسيسات الكتريكي مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان به پيشرفت كلي 24 درصد رسيده است .
- عمليات سفت كاري مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه  و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت  كلي حدود 35 درصد رسيده است .
-عمليات نازك كاري مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت كلي حدود 21 در صد رسيده است .