اخبار بهمن ماه 93

26 بهمن 93 چاپ

اخبار بهمن ماه 93

اخبار بهمن ماه 93

*** دریافت پروانه احداث ساختمان بیمارستان 93/11/1
- انجام ادامه عملیات حفاری، خاکبرداری، شاتکریت در ضلع جنوب و غرب
- اجرای گالری های زهکش محیطی در حد 80%
- نصب کامل اینکلاینومترها در ضلع های جنوبو غرب جهت پایش تغییرات احتمالی پیرامون گود
- آماده کردن بستر کار جهت نصب اکستنسینومتر(اتساع سنج) در ضلع جنوب
- ادامه عملیات مغزه گیری شمع ها جهت عبور دادن نیل و استرند ها در ضلع جنوب
- تشکیل جلسات کارگاهی جهت بررسی مسائل اجرائی
- تشکیل جلسات هماهنگی مهندسی پروژه در محل کارگاه
- تشکیل جلسات پایش برنامه زمان بندی
- تشکیل جلسات هیئت نظارت در خصوص مسائل پروژه
- بازدید از کارگاه های ساخت اسکلت فلزی و پروژه های انجام شده در اصفهان به اتفاق هیئت مدیره و مدیر عامل محترم