اخبار فروردین 1401

12 ارديبهشت 01 چاپ

اخبار فروردین 1401

اخبار فروردین 1401

طبقات منفي و همكف :
-    اجرای رنگ دیوار آسانسور EN2   طبقات -7الي-9
-    اجرای رنگ دیوار آسانسور EN9 طبقات -3 و -4
-    اجرای رنگ دیوار آسانسور EN2  و اجرای والکریت آسانسور EN5  طبقه -7
-    اجرای وال پست آسانسور EN7  طبقه -3
-    اجرای والکریت آسانسور EN10  طبقه -2
-    اجرای رنگ دیوار آسانسور EN2 اجرای وال پست آسانسور EN7 طبقه همكف

طبقه +1 :
-    اجرای  نصب زیرسازی دیوار کناف EN3  ، En4  و En7
-    اجرای سیم کشی ( سیستم روشنایی)
-    اجرای سیم کشی ( سیستم پریزبرق)
-    اجرای سیم کشی سیستم UPS+1
-    اجرای سرامیک
-    اجرای پشم سنگ

طبقه +2 :
-    اجرای رنگ دیوار آسانسور EN1  
-    اجرای وال پست آسانسور EN13  ، EN7
-    اجرای  نصب زیرسازی دیوار کناف EN7
-    اجرای  نصب دیوار کناف EN7
-    اجرای ملات محافظ کف

طبقه +3 :
-    اجرای رنگ دیوار آسانسور EN1  
-    اجرای وال پست آسانسور EN13  ، EN7
-    اجرای  نصب زیرسازی دیوار کناف EN7
-    اجرای  نصب دیوار کناف EN7
-    اجرای عایق رطوبتی
-    اجرای ملات محافظ کف

طبقه +4 :
-    اجرای رنگ دیوار آسانسور EN1  
-    اجرای وال پست آسانسور   EN7
-    اجرای  نصب زیرسازی دیوار کناف EN7
-    اجرای سیم کشی ( سیستم پریزبرق)
-    اجرای سیم کشی ( سیستم روشنایی)
-    اجرای ملات محافظ کف

طبقه +6  :
-    اجرای رنگ دیوار آسانسور EN1  
-    اجرای وال پست آسانسور   EN7
-    نصب کانال های هوای برگشت و تخلیه

طبقه +8  :
-    اجرای وال پست آسانسور ،  اجرای والکریت آسانسور EN5
-    اجرای وال پست آسانسور EN7
-    اجرای وال پست آسانسور EN14

طبقه +17 :
-    اجرای رنگ دیوار آسانسور EN1
-    اجرای نصب دیوار کناف آسانسور EN16
-    اجرای والکریت آسانسور و اجرای زیر سازی دیوار کناف آسانسور EN17
-    اجرای  نصب زیرسازی دیوار کناف EN3

طبقه +18 :
-    اجرای لوله برق روی دیوار فضا خشک مطب B8
-    شیار زنی روی دیوار فضا بدون اندود(خشک) مطب B8
-    نصب کلید و پریزمطب B8
-    اجرای رنگ دیوار آسانسور EN16
-    اجرای والکریت آسانسور EN17
-    اجرای  نصب زیرسازی دیوار کناف EN3
-    اجرای وال پست آسانسور و اجرای والکریت آسانسور EN5  ، EN6  ، EN7

طبقه +19 :
-    اجرای زیر سازی دیوار کناف آسانسور EN16
-    اجرای والکریت آسانسور EN17


- پيشرفت فيزيكي كل پروژه 66 درصد مي باشد .
- عمليات سفت كاري مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه  و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت  كلي حدود 41 درصد رسيده است .
-عمليات نازك كاري مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت كلي حدود 26 درصد رسيده است .