اخبار اسفند ماه 93

23 فروردين 94 چاپ

اخبار اسفند ماه 93

اخبار اسفند ماه 93

- ادامه عملیات حفاری نیل و انکراژ و تزریق در دیواره های غربی و جنوبی تا تراز 20-
- قرائت های ابزار دقیق به صورت هفتگی به همراه نقشه برداری میکروژئودزی انجام می شود که با توجه به اطلاعات قرائت شده و رسیده، میزان تغییر و جابجایی به میزان 12 میلی متر ثبت گردید
- کمیته فنی کارگاه با همکاری واحد طرح و برنامه و کنترل پروژه برنامه کاری سال 1394 را تدوین نموده و بودجه مورد نیاز درخواست و توسط مجری طرح به مدیر عامل و هیئت نظارت اعلام می گردد
- برنامه زمان بندی شرکت بست بارپی ایرانیان (پیمانکار سازه نگهبان) با توجه به افزایش مغادیر کاری و تغیرات ارتفاعی نقشه در اسفند ماه مورد تائید مشاور و تصویب کارفرما قرار گرفت
- در آخرین روز کاری اسفند ماه جلسه ای جهت قدردانی از زحمات پرسنل در محل کارگاه با حضور مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره به صرف نهار تشکیل گردید