اخبار تیر 1401

9 مرداد 01 چاپ

اخبار تیر 1401

اخبار تیر 1401

طبقه -5 :
-    اجرای لوله کشی اسپیرینکلر ها

طبقه 1+ تا 3+ :
-    اجرای سیم کشی ( سیستم فن کویل)
-    اجرای سیم کشی ( سیستم مادرساعت)
-    اجرای سیم کشی سیستم صوتی

طبقه +4 :
-    اجرای ساپورت ، لوله و قوطی کلید و پریز
-    اجرای سیم کشی سیستم UPS
-    اجرای سیم کشی ( سیستم فن کویل)

طبقه +5 :
-    اجرای ساپورت ، لوله و قوطی کلید و پریز
-    اجرای ساپورت ها و سینی کابل
-    اجرای کابل کشی ( تغذیه تابلو برق ها از طبقه )
-    اجرای سیم کشی ( سیستم روشنایی)
-    اجرای سیم کشی ( سیستم پریزبرق)
-    اجرای سیم کشی سیستم UPS
-    اجرای سیم کشی ( سیستم فن کویل)
-    اجرای سیم کشی ( سیستم صوتی)
-    اجرای سیم کشی ( سیستم مادرساعت)

طبقه +7 :
-    اجرای سیم کشی ( سیستم فن کویل )
-    اجرای لوله و قوطی کلید و پریز
-    اجرای سیم کشی ( سیستم صوتی )
-    اجرای سیم کشی ( سیستم مادرساعت)
-    اجرای دیوار کناف وجه 2 B ، C  ، D
-    اجرای دیوار کناف وجه 1 C ، D
-    اجراي کف سازی فضای خشک
-    اجرای سیم کشی (سیستم روشنایی)
-    اجرای سیم کشی (سیستم پریزبرق)
-    اجرای لوله کشی سیستم آبرسانی (لوله گالوانیزه)

طبقه +18  :
-    اجرای سرامیک بدنه فضاهای خیس مطب های
-    اجرای لوله برق روی دیوارهای فضاهای خشک مطب
-    اجرای شاسی سقف کاذب
-    اجرای عملیات کابل کشی شبکهچ
-    اجرای شاسی سقف کاذب فضا خشک مطب
-    نصب ساپورت و اجرای لوله کشی اسپرینکلر
-    اجرای سرامیک بدنه
-    اجرای شاسی سقف کاذب فضا خشک
-    اجرای عایق رطوبتی فضا خیس مطب
-    سیمانکاری راهرو
-    اجرای لوله کشی فاضلاب فضا خیس مطب C10
-    اجرای عایق رطوبتی سرویس های راهرو زون شرقی

طبقه +19 :
-    اجرای لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی فضاهای خیس مطب های A9
-    اجرای لوله کشی فاضلاب فضا خیس مطب B8

- پيشرفت فيزيكي كل پروژه 68 درصد مي باشد .
- اجراي تاسيسات مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت  كلي حدود 38 درصد رسيده است .
- اجراي تاسيسات مكانيكي مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان به پيشرفت كلي 43 درصد رسيده است .
- اجراي تاسيسات الكتريكي مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان به پيشرفت كلي 34 درصد رسيده است .