اخبار مرداد 1401

10 شهریور 01 چاپ

اخبار مرداد 1401

اخبار مرداد 1401

طبقه -1 :
-    نصب ساب فریم
-    اجرای زیرسازی دیوار کناف داخلی
-    نصب ساپورت مشترک

طبقه +1 :
-    اجرای سیم کشی سیستم UPS

طبقه +2 :
-    اجرای سیم کشی ( سیستم پریزبرق)
-    اجرای سیم کشی سیستم UPS

طبقه +3 :
-    اجرای سیم کشی ( سیستم روشنایی)
-    اجرای سیم کشی سیستم UPS

طبقه +4 :
-    اجرای سیم کشی ( سیستم روشنایی)
-    اجرای سیم کشی ( سیستم پریزبرق)
-    اجرای سیم کشی ( سیستم صوتی)
-    اجرای سیم کشی ( سیستم مادرساعت)
     -    طبقه +6 :
       - اجرای سیم کشی ( سیستم مادرساعت)
       - نصب کانال های هوای تازه و رفت

طبقه +7 :
-    اجراي پشم سنگ
-    اجرای موزاییک
-    اجرای کابل کشی (احضار پرستار)

- عمليات سفت كاري مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه  و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت  كلي حدود 44 درصد رسيده است .
-عمليات نازك كاري مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت كلي حدود 28 در صد رسيده است .