اخبار مهر 1401

16 آبان 01 چاپ

اخبار مهر 1401

اخبار مهر 1401

طبقات +3 الی +7

اجرای ملات محافظ کف
اجرای عایق رطوبتی
اجرای گچ برگ دیوار کناف لایه دوم وجه اول
اجرای موزاییک
کف سازی فضای خشک
کف سازی فضای خیس
پشم سنگ    
اجرای گچ برگ دیوار کناف لایه اول  MR فضای خیس

طبقه +18

اجرای پنل سقف کاذب فضا خیس مطب
اجرای پنل سقف کاذب فضاهای خشک مطب
نقاشی دیوارها و سقف های  مطب ها  
اجرای پنل سقف کاذب و سرامیک کف و بدنه سرویس های راهرو زون شرقی

طبقه +9 الی +16

نصب کانال هوای رفت رایزر  
نصب کانال هوای برگشت رایزر  
آتش نشانی و اسپرینکلر رایزر  

طبقه +17 الی بام

 ساخت کانال هوای رفت رایزر  
ساخت کانال هوای برگشت رایزر  
 زهکش رایزر  
 گالوانیزاسیون رایزر  
 فاضلاب رایزر      

- پيشرفت فيزيكي كل پروژه 70.12درصد مي باشد .
- عمليات سفت كاري مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه  و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت  كلي حدود 48 درصد رسيده است .
-عمليات نازك كاري مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت كلي حدود 34 در صد رسيده است .