اخبار آبان 1401

10 آذر 01 چاپ

اخبار آبان 1401

اخبار آبان 1401

طبقه 2-:

-    نصب فلنج و گسکت سیستم سرمایش
-    نصب شیر آلات سیستم سرمایش
-    ساخت شاسی منبع انبساطی
-    ساخت شاسی دستگاه دي اريتور (DEAERATOR)
-    نصب سدل های زیرسری لوله کشی سیستم بخار
-    اجرای خطوط لوله سیستم بخار بر روی ساپورت ها
-    نصب سدل های زیرسری لوله کشی سیستم آب نرم
-    ساخت سدل های زیرسری لوله کشی سیستم آبرسانی
-    نصب سدل های زیرسری لوله کشی سیستم آبرسانی
-    ساخت کلکتور سیستم آبرسانی
-    اجرای خطوط لوله سیستم آتشنشانی بر روی ساپورت ها

طبقه 1-:

-    نصب کانالهای هوای تازه و رفت
-    اجرای لوله کشی سیستم آبرسانی (لوله گالوانیزه)
-    اجرای لوله کشی سیستم لوله های 5 لایه
-    اجرای لوله کشی فولادی
-    نصب کانالهای هوای برگشت و تخلیه
-    اجرای لوله سیستم اسپرینکلر
-    اجرای لوله سیستم گاز طبی
-    اجرای سینی کابل
-    اجرای لوله و قوطی کلید و پریز
-    اجرای زیرسازی دیوار کناف داخلی
-    اجرای گچ برگ دیوار وجه اول کناف داخلی
-    نصب ساب فریم

طبقه 2+:

-    نصب ساپورت و اجرای کانال های هوای برگشت و تخلیه
-    اجرا ی عایق الاستومتری لوله فولادی
-    اجرای لوله سیستم گاز طبی

طبقه +18 الی +20 :

-    اجرای دیوار دور داکت های راهرو زون جنوبی
-    اجرای سرامیک کف راهرو زون شرقی
-    اجرای نقاشی سقف راهرو زون شرقی
-    اجرای شاسی سقف کاذب سرویس های راهرو زون جنوبی
-    نصب چراغ مطب ها
-    نصب چراغ راهرو زون شرقی
-    نصب فایرباکس های زون شرقی
-    نصب کلید و پریز مطب ها
-    نصب چراغ سرویس های راهرو زون غربی
-    نصب کلید و پریز سرویس های راهرو زون غربی
-    نصب چراغ راهرو زون غربی
-    نصب فایرباکس های زون غربی
-    نصب کلید،پریز راهرو زون غربی
-    اجرای لوله کشی فاضلاب سرویس های راهرو زون جنوبی
-    اجرای لوله کشی فاضلاب سرویس های راهرو زون شرقی

- پيشرفت فيزيكي كل پروژه 72.14درصد مي باشد .
- اجراي تاسيسات مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت  كلي حدود 46 درصد رسيده است .
- اجراي تاسيسات مكانيكي مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان به پيشرفت كلي 51 درصد رسيده است .
- اجراي تاسيسات الكتريكي مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان به پيشرفت كلي 42 درصد رسيده است .