اخبار آذر1401

19 دی 01 چاپ

اخبار آذر1401

اخبار آذر1401

طبقه 1-:
-    اجرای لوله های فاضلاب
-    اجرای لوله کشی سیستم آتشنشانی (لوله کشی فایرباکس ها)
-    نصب دمپرهای دستی و آتش کانال برگشت
-    نصب دمپرهای دستی و آتش کانال رفت
-    اجرای لوله های فاضلاب (ناحیه شماره 1) طبقه-1

طبقه 3+ الی 6+ :
-    نصب ساپورت و اجرای کانال های هوای تازه و رفت
-    اجرای عایق الاستومری کانال هوای تازه و رفت
-    نصب ساپورت و اجرای کانال های هوای برگشت و تخلیه

طبقه 7+:
-    اجرای جعبه کنترل سیستم گاز طبی
-    اجرای لوله سیستم اسپرینکلر
-    اجرای ولو باکس سیستم گاز طبی

طبقه +19:
-    اجرای لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی فضا خیس مطب B1 الي B10
-    اجرای لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی فضا خیس مطب C10
-    اجرای لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی فضا خیس مطب C5,C6,C8,C9
-    اجرای لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی فضاهای خیس مطب های C1,C2,C3
-    اجرا و تست لوله کشی فاضلاب فضا خیس مطب B5
-    اجرای لوله کشی فاضلاب فضا خیس مطب C10
-    اجرای لوله کشی فاضلاب فضاهای خیس مطب های A1,A2,A3
-    تست لوله کشی فاضلاب فضا خیس مطب C8  الي C9
-    تست لوله کشی فاضلاب فضاهای خیس مطب های A1  الي A8
-    تست لوله کشی فاضلاب فضاهای خیس مطب های C1  الي C6
-    اجرای لوله کشی فن کوئل زون غربی
-    تست لوله کشی فایرباکس زون غربی
-    نصب ساپورت و اجرای لوله کشی اسپرینکلر زون جنوبی
-    تست لوله کشی فاضلاب سرویس های راهرو زون شرقی
-    اجرای لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی سرویس های راهرو زون شرقی

- پيشرفت فيزيكي كل پروژه 72.52درصد مي باشد .
- عمليات سفت كاري مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه  و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت  كلي حدود 50 درصد رسيده است .
-عمليات نازك كاري مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت كلي حدود 39 در صد رسيده است .