اخبار اسفند 1401

11 ارديبهشت 02 چاپ

اخبار اسفند 1401

اخبار اسفند 1401


طبقه 1- :
-    اجرای عایق الاستومری کانال هوای تازه و رفت
-    نصب کانالهای هوای تازه و رفت
-    اجرای عایق الاستومری سیستم لوله های 5 لایه
-    اجرای لوله کشی سیستم آبرسانی (لوله گالوانیزه)
-    اجرای لوله کشی سیستم لوله های 5 لایه
-    نصب کانالهای هوای برگشت و تخلیه
-    اجرای لوله سیستم گاز طبی
-    اجرای ولو باکس سیستم گاز طبی
-    اجرای سینی کابل
-    اجرای لوله و قوطی کلید و پریز

طبقه 2+  :
-    نصب کانال رایزرها و فشار مثبت راه پله

 طبقه 4+  :
-    اجرای عایق الاستومری سیستم آبرسانی (لوله گالوانیزه)
-    نصب دمپرهای دستی و آتش کانال رفت
-    نصب دمپرهای دستی و آتش کانال برگشت

طبقه 5+  :
-    نصب ساپورت و اجرای کانال های هوای تازه و رفت
-    اجرای عایق الاستومری سیستم آبرسانی (لوله گالوانیزه)
-    نصب دمپرهای دستی و آتش کانال برگشت
-    اجرای سیم کشی ( سیستم روشنایی)

طبقه 7+  :
-    اجرای لوله و قوطی کلید و پریز
-    اجرای سیم کشی (سیستم پریزبرق)
-    اجرای کابل کشی ( سیستم شبکه )
-    نصب کانال های هوای برگشت و تخلیه
-    نصب کانال رایزرها و فشار مثبت راه پله
-    اجرای عایق الاستومری سیستم آبرسانی (لوله گالوانیزه)
-    اجرای لوله سیستم اسپرینکلر
-    نصب دمپرهای دستی و آتش کانال رفت

طبقه 17+  :
-    ساخت کانال هوای تازه و اگزاست زون جنوبی
-    نصب کانال هوای تازه و اگزاست زون جنوبی(غرب به شرق) طبقه
-    نصب ساپورت و اجرای لوله کشی اسپرینکلر راهرو زون جنوبی
-    اجرای سینی برق راهرو زون جنوبی
-    اجرای لوله کشی فاضلاب سرویس های راهرو زون جنوبی
-    اجرای لوله کشی گالوانیزه سرویس های راهرو زون جنوبی
-    اجرای لوله های پنج لایه سرویس های راهرو زون جنوبی
-    نصب ساپورت و اجرای لوله کشی اسپرینکلر قسمت غربی زون جنوب
-    اجرای لوله کشی فاضلاب فضا خیس قسمت غربی زون جنوب
-    اجرای لوله کشی گالوانیزه فضا خیس قسمت غربی زون جنوب
-    اجرای لوله های پنج لایه فضا خیس قسمت غربی زون جنوب
-    کفسازی فضا خیس قسمت غربی زون جنوب
-    نصب ساپورت و اجرای لوله کشی اسپرینکلر زون جنوبی
-    اجرای لوله کشی فاضلاب فضا خیس قسمت جنوبی زون جنوب
-    اجرای لوله کشی گالوانیزه فضا خیس قسمت جنوبی زون جنوب
-    اجرای لوله های پنج لایه فضا خیس قسمت جنوبی زون جنوب
-    کفسازی فضا خیس قسمت جنوبی زون جنوب
-    اجرای لوله برق روی دیوار فضا خشک قسمت جنوبی زون جنوب
-    نصب ساپورت و اجرای لوله کشی اسپرینکلر قسمت شمالی زون جنوب
-    اجرای لوله کشی فاضلاب فضا خیس قسمت شمالی زون جنوب
-    اجرای لوله کشی گالوانیزه فضا خیس قسمت شمالی زون جنوب
-    اجرای لوله های پنج لایه فضا خیس قسمت شمالی زون جنوب
-    کفسازی فضا خیس قسمت شمالی زون جنوب
-    نصب ساپورت و اجرای لوله کشی اسپرینکلر قسمت شرقی زون جنوب
-    اجرای لوله برق فضا خیس قسمت شرقی زون جنوب
-    اجرای لوله کشی فاضلاب فضا خیس قسمت شرقی زون جنوب
-    اجرای لوله کشی گالوانیزه فضا خیس قسمت شرقی زون جنوب
-    اجرای لوله های پنج لایه فضا خیس قسمت شرقی زون جنوب
-    کفسازی فضا خیس قسمت شرقی زون جنوب

طبقه 19+  :
-    اجرای لوله برق روی دیوارهای فضاهای خشک مطب های A7
-    اجرای لوله برق زیر سقف فضا خشک مطب B1 و b 2  و b9
-    اجرای لوله برق زیر سقف فضا خشک مطب C1,C2,C3 و C10
-    اجرای لوله برق زیر سقف فضاهای خشک مطب های A4 و A6  و A9
-    اجرای لوله برق فضا خیس مطب B3 الي b5 و B9
-    اجرای لوله برق فضا خیس مطب C8
-    اجرای لوله برق فضاهای خیس مطب های A4
-    اجرای لوله برق فضاهای خیس مطب های A7
-    سیم کشی و نصب مغزی کلید و پریز مطب B1 الي B10
-    سیم کشی و نصب مغزی کلید و پریز مطب C1 الي C4 و C6-C8الي C10
-    سیم کشی و نصب مغزی مطب های A10
-    اجرای لوله برق راهرو زون غربی
-    اجرای لوله برق سرویس های راهرو زون غربی
-    نصب کانال های اگزاست سرویس های راهرو زون غربی
-    نصب دریچه کانال سرویس های راهرو زون غربی
-    نصب ساپورت و اجرای لوله کشی اسپرینکلر زون جنوبی
-    اجرای لوله برق سرویس های راهرو زون جنوبی
-    نصب کانال های زون شرقی
-    اجرای لوله برق راهرو زون شرقی
-    اجرای سیم کشی برق راهرو زون شرقی
-    اجرای سینی برق راهرو زون شرقی