اخبار فروردین 1402

31 ارديبهشت 02 چاپ

اخبار فروردین 1402

اخبار فروردین 1402

طبقه 9-:
-    اجرای پشم سنگ دیوار آسانسور EN1 و EN2
-    اجرای دیوار بنایی
-    اجرای زیرسازی دیوار کناف آسانسور EN1 و EN2
-    اجرای گچ برگ دیوار وجه اول کناف آسانسور EN1 و EN2
-    اجرای گچ برگ دیوار وجه دوم کناف آسانسور EN1 و EN2
-    سیمان کاری دیوار
-    شیار زنی بر روی دیوار
-    نصب پلیت وال پست
-    نصب وال پست
-    اجرای عایق الاستومری سیستم لوله های 5 لایه
-    اجرای لوله کشی سیستم لوله های 5 لایه
-    اجرای لوله و قوطی کلید و پریز (ضلع غربی) طبقه -9

طبقه 1+:
-    نصب کانال رایزرها و فشار مثبت راه پله

طبقه 3+:
-    نصب کانال رایزرها و فشار مثبت راه پله

طبقه 6+:
-    اجرای ملات محافظ کف
-    اجرای سیمان سفید اتاق برق شرقی
-    اجرای رنگ دیوار اتاق برق شرقی
-    اجرای کفسازی اتاق برق شرقی
-    اجرای موزاییک کف اتاق برق شرقی
-    اجرای سیمان سفید اتاق برق غربی
-    اجرای رنگ دیوار اتاق برق غر بی
-    اجرای کفسازی اتاق برق غربی
-    اجرای موزاییک کف اتاق برق غربی
-    اجرای عایق الاستومری کانال هوای تازه و رفت
-    ساخت کانال های هوای تازه و رفت و حمل به کارگاه نصب
-    نصب کانال های هوای تازه و رفت
-    ساخت کانال های هوای برگشت و تخلیه و و حمل به کارگاه
-     ساخت و نصب کانال رایزرها و فشار مثبت راه پله
-    اجرای کابل کشی ( سیستم اعلام حریق )

طبقه 17+:
-    اجرای مش و چسب والکریت  اتاق برق شرقی
-    اجرای سیمان سفید اتاق برق شرقی
-    اجرای کفسازی اتاق برق شرقی
-    اجرای موزاییک کف اتاق برق شرقی
-    اجرای دیوار والکریت اتاق برق غربی
-    اجرای مش و چسب والکریت  اتاق برق غربی
-    اجرای سیمان سفید اتاق برق غربی
-    اجرای کفسازی اتاق برق غربی
-    اجرای موزاییک کف اتاق برق غربی
-    اجرای دیوار والکریت اتاق برق  شرقی

طبقه 18+:
-    اجرای مینرال
-    اجرای رنگ دیوار اتاق برق شرقی
-    اجرای کفسازی اتاق برق شرقی
-    اجرای موزاییک کف اتاق برق شرقی

طبقه +20 :
-    اجرای مینرال
-    اجرای مش و چسب والکریت  اتاق برق شرقی
-    اجرای سیمان سفید اتاق برق شرقی
-    اجرای رنگ دیوار اتاق برق شرقی
-    اجرای کفسازی اتاق برق شرقی
-    اجرای موزاییک کف اتاق برق شرقی
-    اجرای کفسازی اتاق برق غربی
-    اجرای موزاییک کف اتاق برق غربی
-    اجرای دیوار والکریت اتاق برق  شرقی
-    نصب کانال های زون غربی
-    نصب ساپورت و اجرای لوله کشی اسپرینکلر زون غربی
-    اجرای لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی سرویس های راهرو زون غربی
-    تست لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی سرویس های راهرو زون غربی
-    نصب ساپورت و اجرای لوله کشی اسپرینکلر زون جنوبی
-    اجرای لوله کشی فایرباکس زون جنوبی
-    اجرای لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی سرویس های راهرو زون جنوبی
-    اجرای لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی فضا خیس مطب B1
-    اجرای لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی فضا خیس مطب B2
-    اجرای لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی فضا خیس مطب B3
-    اجرای لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی فضا خیس مطب B4
-    اجرای لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی فضا خیس مطب B5
-    اجرای لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی فضا خیس مطب B6
-    اجرای لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی فضا خیس مطب B7
-    اجرای لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی فضا خیس مطب B10
-    نصب ساپورت و اجرای لوله کشی اسپرینکلر زون شرقی

- پيشرفت فيزيكي كل پروژه 74.14درصد مي باشد .