اخبار اردیبهشت 1402

23 خرداد 02 چاپ

اخبار اردیبهشت 1402

اخبار اردیبهشت 1402

طبقه 9-:
-    اجرای ساپورت مشترک
-    اجرای سینی کابل (ضلع غربی)
-    اجرای لوله سیستم اسپرینکلر (ضلع غربی)
-    اجرای لوله کشی سیستم آبرسانی (لوله گالوانیزه)
-    اجرای لوله کشی سیستم آتشنشانی (لوله کشی فایرباکس ها) (ضلع غربی)
-    اجرای لوله های فاضلاب
-    جمع آوری کانال های اجرا شده
-    اجرای رنگ دیوار اتاق برق شرقی وغربي
-    اجرای موزاییک کف اتاق برق شرقی و غربي
-    اجرای نصب درب موقت اتاق برق غربی
-    اجرای دیوار بنایی
-    سیمان کاری دیوار
-    شیار زنی بر روی دیوار

طبقه 2-:
-    اجرای رزین و اپوکسی کف موتورخانه
-    اجرای لوله های فاضلاب
-    ساخت شاسی جدا كننده هوا
-    نصب جدا كننده هوا بر روی شاسی
-    نصب فلنج و گسکت سیستم سرمایش
-    نصب شیر آلات سیستم سرمایش
-    ساخت کلکتور سیستم سرمایش
-    ساخت شاسی منبع انبساطی
-    نصب فلنج و گسکت سیستم گرمایش
-    نصب شیر آلات سیستم گرمایش
-    ساخت سدل های زیرسری لوله کشی سیستم گرمایش
-    نصب سدل های زیرسری لوله کشی سیستم گرمایش
-    ساخت سدل های زیرسری لوله کشی سیستم بخار
-    نصب سدل های زیرسری لوله کشی سیستم بخار
-    ساخت کلکتور سیستم بخار
-    اجرای خطوط لوله سیستم بخار بر روی ساپورت ها
-    ساخت شاسی الکتروپمپ های سیستم آبرسانی
-    اجرای لرزه گیر شاسی الکتروپمپ های آبرسانی
-    ساخت شاسی الکترو موتور
-    نصب شیر آلات سیستم آبرسانی
-    نصب اولیه ساپورت های لوله کشی سیستم آبرسانی
-    ساخت سدل های زیرسری لوله کشی سیستم آبرسانی
-    نصب سدل های زیرسری لوله کشی سیستم آبرسانی
-    ساخت کلکتور سیستم آبرسانی
-    اجرای خطوط لوله سیستم آبرسانی بر روی ساپورت ها
-    نصب زانو سیستم سرمایش

طبقه 1-:
-    نصب کانالهای هوای تازه و رفت
-    اجرای عایق الاستومری سیستم لوله های 5 لایه
-    اجرای لوله کشی سیستم آبرسانی (لوله گالوانیزه)
-    اجرای لوله کشی سیستم لوله های 5 لایه
-    ساخت کانال فشار مثبت راه پله
-    نصب کانال فشار مثبت راه پله
-    نصب کانالهای هوای برگشت و تخلیه
-    اجرای لوله سیستم اسپرینکلر
-    اجرای لوله سیستم گاز طبی
-    اجرای لوله کشی سیستم آتشنشانی (لوله کشی فایرباکس ها)
-    نصب دمپرهای دستی و آتش کانال رفت
-    اجرای لوله و قوطی کلید و پریز  

طبقه 7+:
-    اجرای لوله و قوطی کلید و پریز
-    اجرای سیم کشی (سیستم روشنایی)
-    اجرای کابل کشی ( سیستم شبکه )
-    نصب کانال های هوای برگشت و تخلیه
-      اجرای عایق الاستومری سیستم آبرسانی (لوله گالوانیزه)
-    اجرای کابل کشی ( سیستم اعلام حریق )

طبقه 18+:
-    اجرای سینی برق راهرو زون غربی

طبقه 19+:
-    اجرای لوله برق دیواری فضا خشک مطب هاي B1 و B3
-    اجرای لوله برق روی دیوار فضا خشک مطب  هاي C1,C2,C3
-    اجرای لوله برق روی دیوار فضا خشک مطب هاي C5  و C6
-    اجرای لوله برق روی دیوارهای فضاهای خشک مطب های A8
-    اجرای لوله برق زیر سقف فضا خشک مطب هاي  B1 الي B10
-    اجرای لوله برق زیر سقف فضا خشک مطب هاي C1 الي C4
-    اجرای لوله برق زیر سقف فضا خشک مطب هاي  C10  و C9
-    اجرای لوله برق زیر سقف فضاهای خشک مطب های A1 الي A6
-    اجرای لوله برق زیر سقف فضاهای خشک مطب های A9
-    اجرای لوله برق فضا خیس مطب هاي B3 و B4
-    اجرای لوله برق فضا خیس مطب هاي C4 و C6 الي C8
-    اجرای لوله برق فضاهای خیس مطب های A8
-    اجرای لوله برق فضاهای خیس مطب های C1,C2,C3
-    سیم کشی و نصب مغزی کلید و پریز مطب هاي  B1 و B10
-    سیم کشی و نصب مغزی کلید و پریز مطب هاي  B5 الي B7
-    سیم کشی و نصب مغزی کلید و پریز مطب هاي   C1 الي C10
-    سیم کشی و نصب مغزی مطب های A1 الي A10
-    تست لوله کشی فن کوئل زون هاي  غربی ، جنوبي و شرقي
-    اجرای لوله برق راهرو زون هاي غربی ، جنوبي و شرقي
-    اجرای سیم کشی برق راهرو زون هاي غربی ، جنوبي و شرقي
-    اجرای لوله برق سرویس های راهرو زون هاي غربی ، جنوبي و شرقي
-    تست فاضلاب
-    اجرای پنل سقف کاذب فضا خشک مطب C1 الي C10
-    اجرای پنل سقف کاذب فضاهای خشک مطب های A1 الي A8
-    اجرای پنل سقف کاذب فضاهای خشک مطب های C1,C2,C3
-    اجرای پنل سقف کاذب فضاهای خیس مطب های A1 الي A10
-    اجرای سرامیک بدنه فضا خیس مطب B10
-    اجرای سرامیک بدنه فضا خیس مطب B2
-    اجرای سرامیک بدنه مطب B4 الي B9
-    اجرای سرامیک کف فضاهای خشک مطب های A1 الي A9
-    اجرای سرامیک کف فضاهای خیس مطب های A1,A2,A3
-    اجرای سرامیک کف مطب های A4 وA7 الي A9
-    اجرای شاسی سقف کاذب فضا خشک مطب B1 اليB5 وB9وB10
-    اجرای شاسی سقف کاذب فضاهای خشک مطب های C1,C2,C3
-    اجرای فاضلاب
-    اجرای شاسی سقف کاذب راهرو زون جنوبی و غربي
-    اجرای سرامیک بدنه سرویس های راهرو زون جنوبی
-    اجرای سرامیک بدنه راهرو زون شرقی و جنوبي ( سمت مطب ها )
-    اجرای سرامیک بدنه راهرو زون شرقی و جنوبي ( سمت داکت ها )


- پيشرفت فيزيكي كل پروژه 74.36درصد مي باشد .
- اجراي تاسيسات مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت  كلي حدود 50 درصد رسيده است .
- اجراي تاسيسات مكانيكي مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان به پيشرفت كلي 55 درصد رسيده است .
- اجراي تاسيسات الكتريكي مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان به پيشرفت كلي 46 درصد رسيده است .