اخبار تیر 1402

22 مرداد 02 چاپ

اخبار تیر 1402

اخبار تیر 1402

طبقه 9- :
-    اجرای سینی کابل (ضلع غربی)
-    اجرای عایق الاستومری کانال هوای تازه و رفت (ناحیه شماره 1 و 2 )
-    اجرای لوله سیستم اسپرینکلر (ضلع غربی)
-    اجرای لوله کشی سیستم آبرسانی (لوله گالوانیزه)
-    اجرای لوله کشی سیستم آتشنشانی (لوله کشی فایرباکس ها) (ضلع غربی)
-    اجرای لوله کشی فولادی
-    اجرای لوله و قوطی کلید و پریز (ضلع غربی)
-    اجرای لوله های فاضلاب
-    ساخت کانالهای هوای برگشت و تخلیه و و حمل به کارگاه (ناحیه شماره  1 و 2)
-    ساخت کانالهای هوای تازه و رفت و حمل به کارگاه نصب (ناحیه شماره 1 و 2 )
-    نصب فن کوئل (ضلع غربی)
-    نصب کانالهای هوای برگشت و تخلیه (ناحیه شماره 1)
-    نصب کانالهای هوای تازه و رفت (ناحیه شماره 1 و 2 )
-    اصلاح و تکمیل خط لوله گالوانیزه
-    اجرای لکه گیری سیمان کاری
-    تاچ آپ خط لوله اسپرینکلر

طبقه 8-:
-    اجرای دیوار کناف دور درب آسانسور

طبقه 5-:
-    نصب پریز های برق
-    پر کردن ترک های کف پارکینگ
-    نظافت

طبقه 1+ :
-    اجرای خط لوله آب باران
-    اجرای آتشبند و دودبند
-    اصلاح و تکمیل دیوار کناف

طبقه 4+ :
-    ساخت سازه امگا به منظور اجرای زیرسازی رایزر فرعی
-    رانر کوبی دور رایزر فرعی
-    اجرای لکه گیری سیمان کاری
-    اصلاح موزاییک اجرا شده
-    اصلاح و تکمیل خط لوله گاز طبی
-    اصلاح و تکمیل دیوار کناف

طبقه 5+ :
-    اجرای سیم کشی ( سیستم روشنایی)
-    اجرای سیم کشی ( سیستم پریزبرق)
-    اجرای زیرسازی دیوار ماژولار اتاق عمل
-    اجرای زیرسازی دیوار ماژولار اتاق عمل
-    اجرای علائم کف اتاق عمل توسط نقشه بردار به منظور اجرای رانر زیرسازی ماژولار
-    آماده سازی جهت اجرای زیرسازی دیوار ماژولار
-    اصلاح و تکمیل سیم کشی
-    اصلاح و تکمیل لوله های برق
-    اصلاح و تکمیل کابل کشی
-    اصلاح و تکمیل خط لوله برق

طبقه 6+ :
-    ساخت کانال های هوای برگشت و تخلیه و و حمل به کارگاه
-     نصب کانال های هوای برگشت و تخلیه
-     نصب دمپرهای دستی و آتش کانال برگشت
-     نصب فن کوئل
-    اصلاح و تکمیل خط لوله گاز طبی
-    اجرای ساپورت فن کوئل
-    رانر کوبی دور رایزر فرعی
-    اصلاح و تکمیل کانال های هوای
-    اصلاح و تکمیل دیوار کناف
-    اجرای موزاییک اتاق عمل

طبقه 9+:
-    اجرای دیوار کناف چاله آسانسور طبقه9+

طبقه 10+:
-    اجرای شیب بندی بارانداز طبقه10+

طبقه 17+:
-    گچ کاری دیوار اتاق های معاینه در زون جنوبی
-    اجرای سرامیک بدنه دیوار آسانسور در زون جنوبی
-    اجرای سرامیک کف اتاق های معاینه و راهرو در زون جنوبی
-    اجرای سیم کشی و کابل کشی در زون جنوبی
-    اصالح و تکمیل لوله کشی برق سقفی در زون جنوبی
-    اصالح و تکمیل لوله کشی فاضالب در فضاهای تغییر نقشه یافته
-    اصالح و تکمیل لوله کشی پنج الیه در فضاهای تغییر نقشه یافته
-    اصالح و تکمیل لوله کشی اسپرینکلر در فضاهای تغییر نقشه یافته

- پيشرفت فيزيكي كل پروژه    84/74 درصد مي باشد .
- اجراي تاسيسات مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت  كلي حدود 51 درصد رسيده است .
- اجراي تاسيسات مكانيكي مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان به پيشرفت كلي 57 درصد رسيده است .
- اجراي تاسيسات الكتريكي مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان به پيشرفت كلي 46 درصد رسيده است .