اخبار بهمن 95

13 اسفند 95 چاپ

اخبار بهمن 95

اخبار بهمن 95

• نصب اسکلت فلزی تجمعی از 95/5/28 الی 95/11/30 بالغ بر 6900 تن
• بتن ریزی سقف ها بالغ بر 15000 متر مربع
• بتن ریزی دیوار، آرماتوربندی، قالب بندی ضلع شمال، شرق و غرب تا ترازهای 6-، 7-،8-،9-
• جوشکاری دیافراگم سقف های نهایی
• پیگیری مجوزهای راهنمایی و رانندگی جهت باراندازی و بارگیری به صورت شبانه روزی
• پیگیری خرید انشعابات برق و گاز به میزان اعلام شده توسط مشاور
• جلسه با شرکت های فروشنده عایق های ضدحریق جهت اسکلت فلزی
• بررسی روش های اجرائی مناقصه مرحله بعدی
• پیگیری امور مربوط به شهرداری و اداره مشارکت شهرداری استان تهران