اخبار مرداد 96

1 شهریور 96 چاپ

اخبار مرداد 96

اخبار مرداد 96

• تشکیل جلسات فنی در خصوص ارزیابی مصالح پوشش ضدحریق روی اسکلت با شرکت های مختلف
• عقد قرارداد با شرکت آران سیج، پیمانکار اسکلت فلزی فاز 2 قرارداد
• عقد قرارداد با شرکت پایاسازه پاسارگاد، پیمانکار نصب اسکلت فلزی و سقف در خصوص فاز 2 قرارداد
• عقد قرارداد با شرکت ایران پیچ جهت تامین پیچ و مهره مورد نیاز جهت نصب اسکلت فلزی فاز 2
• عقد قرارداد با مشاور ژئوتکنیک، مشاور آزمایشگاه مقیم کارفرما
• عقد قرارداد با شرکت تکین کو، مشاور بازرسی جوش اسکلت فلزی
• عقد قرارداد با شرکت برش، مشاور پایش ابزار دقیق مستقر در پروژه
• باز کردن ورودی رمپ جنوبی به طبقات منفی و پارکینگ ها