اخبار مهر 96

8 آبان 96 چاپ

اخبار مهر 96

اخبار مهر 96

- تشکیل جلسات هم سویی و هم فکری کارفرما، مشاور و پیمانکار روزهای سه شنبه با حضور ارکان پروژه
- تشکیل جلسات هم سویی و هم فکری واحد اچ اس ای روزهای سه شنبه با حضور ارکان پروژه
- برگزاری جلسات کارگروه های ساخت نصب اجرا شاپ اسکلت فلزی در طی هفته و تحویل موقت با حضور ارکان پروژه، کارفرما مشاور، پیمانکار و مشاورین عالی
- برگزاری جلسات مهندسی طرح شامل معماری، برق و تاسیسات
- بازدید از کارخانه ساخت اسکلت فلزی شرکت آران استیج (پیمانکار ساخت اسکلت فلزی پروژه) توسط مدیرعامل محترم و هیئت نظارت
- بررسی تجهیز کارگاه ثانویه جهت انتقال اتاق های کار پرسنل مجموعه به داخل پروژه
- نصب تاور سوم 16 تن در ضلع جنوب پروژه
- نصب بیش از 800 تن اسکلت فلزی در ماه جاری و حدود 6000 متر سقف و 1100 متر مربع دیوار حائل در ترازهای مختلف